Newsletter
erb

Obec
Lhotka

   mr ico Mobilní Rozhlas
Zobrazit v prohlížeči
 
title image

Informace z obce Lhotka

Zavádíme Mobilní rozhlas

Pro zlepšováním informovanosti občanů zavádíme v naší obci novou službu - Mobilní Rozhlas.

 Nově vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých cílených komunikačních kanálů a to SMS zprávou, hlasovou zprávou, e-mailem nebo zprávou do aplikace. Tato služba je pro občany zcela zdarma a využít ji může každý, kdo se zaregistruje do systému a dobrovolně poskytne kontaktní údaje pro zasílání zpráv. Vše je samozřejmě v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR. Registraci zdarma můžete provést buď přes webovou stránku obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz, nebo vyplněním registračního letáku a jeho předáním na obecním úřadě. Touto formou bychom vám chtěli přinést co nejaktuálnější informace jako jsou krizové situace, upozornění na výpadky elektrické energie či odstávky vody, změny úředních hodin, upozornění na splatnost poplatků, informace o odpadovém hospodářství, nových vyhláškách, informace lékařů, pozvánky na veřejné zasedání zastupitelstva, pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce a mnoho dalších informací. Věřím, že tento způsob komunikace, kdy vám budou informace reálně doručené ať jste právě kdekoliv, na rozdíl od informací jen zveřejněných, zjednoduší a zpříjemní život v naší obci.

Stáhněte si mobilní aplikaci Zlepšeme Česko nebo se zaregistrujte na www.obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz a společně pojďme zlepšit Lhotku  :-)
 

 

Sběr nebezpečného odpadu

Sobota 5. října

od 10,00 do 12,00 hod

Podzimní sběr nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 5. října 2019 od 10,00 do 12,00 hod v prostoru u bývalého kravína, odkud ho následně odveze Frýdecká skládka a.s..

Mezi nebezpečné odpady patří:

Mazací a motorové oleje, zbytky barev a laků, obaly a plechovky od barev a olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky podobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, fotochemikálie, zdravotnický materiál

 

!!! Nebudou se sbírat pneumatiky !!!

 

Odpad neodkládejte předem.

 

V uvedený čas si ho osobně převezmou zaměstnanci obecního úřadu.

 

(na sběrném místě se bude v uvedenou dobu sbírat i biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový a elektroodpad)

 

 

 

Odpadové hospodářství obce Lhotka

Biologický rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad, použitý jedlý olej z domácností a kartonový papír můžete odevzdat na sběrném místě u bývalého kravína, které je otevřeno do konce listopadu vždy v sobotu od 10,00 hod do 12,00 hod.

Větve z ořezu stromů a keřů pro štěpkování je možno ukládat kdykoliv na označené místo mimo ohrazený prostor. Ukládejte větve bez hlíny a kořenů.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je tvořen rozložitelnou hmotou. Velká část bioodpadu vzniká nejčastěji z údržby zahrad na jaře a na podzim. Do bioodpadu patří tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod.

Do tohoto odpadu nepatři gastroodpad (zbytky jídel), uhynulá zvířata apod.

Zpětný oděr použitých jedlých olejů z domácností

Použitý jedlý olej můžete odevzdat do nádob umístěných na sběrných místech tříděného odpadů. Použitý olej sbírejte do plastové nádoby (PET) a až bude plná, odevzdejte ji pevně uzavřenou do připravených nádob. Upozorňujeme, že tyto nádoby slouží ke zpětnému odběru pouze jedlých použitých olejů!!!

Více informací zde

 

Upozornění obecního úřadu

V souvislosti s opakujícími se stížnostmi občanů žádáme majitelé psů, kteří je při procházkách v lese volně pouštějí, aby je měli řádně připoutané na vodítku a neobtěžovali ostatní lidi, kteří si chodí do lesa hlavně odpočinout a zrelaxovat.

Taktéž upozorňujeme majitelé volně pobíhajících psů po obci, kteří znečisťují veřejné prostranství i soukromé majetky, aby si je zabezpečili a nevystavovali se zbytečnému postihu přestupkové komise Magistrátu města F-M.

 

Veřejné osvětlení

Žádáme občany, aby nahlásili případné poruchy na veřejném osvětlení do 7. 10. 2019, abychom mohli oslovit Technické služby F-M pro provedení oprav. Předem děkujeme za spolupráci.

Obecní rozhlas

Žádáme občany, aby nahlásili případné poruchy na obecním rozhlase do 7. 10. 2019, abychom mohli oslovit servisní firmu na provedení opravy. Předem děkujeme za spolupráci.

Upozornění na porušování obecně závazné vyhlášky

Vzhledem k stížnostem na používání sekaček o nedělích, upozorňujeme, že zastupitelstvo obce vydalo v loňském roce obecně závaznou vyhlášku O regulaci hlučných činností v obci, podle které je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu po celý den veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek. Proto vás žádáme, dodržujte tuto vyhlášku a dopřejte klidu o nedělích a svátcích svým sousedům i návštěvníků obce.

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 1/2018

Senioři v arboretu a na Cvilíně

Zájezdy a výlety lhoteckého Klubu seniorů bývají oblíbenou aktivitou už od založení tohoto sdružení starších spoluobčanů. V několika předchozích letech se připravovaly výlety jenom do nedalekého okolí a navíc se jezdilo pouze osobními auty. Proto v rámci péče o seniory zahrnulo zastupitelstvo obce do letošního rozpočtu úhradu autobusu. A ten účastníci zájezdu – v úterý 17.září – zaplnili. Také proto, že kromě členů Klubu  pozval výbor na zájezd jako vždy i ostatní Lhoťany a milovníky cestování. A trasa?  Nejdřív se jelo se do arboreta v Nových Dvorech. Tam si všichni mohli prohlédnout zahradu založenou v roce 1958 na místě jednoho z botanicky nejcennějších parkových objektů ve Slezsku. Chutný oběd -  vývar a klasický řízek, měli všichni zajištěn v Opavě, přes kterou se projíždělo k dalšímu plánovanému objektu. Bylo jím poutní místo na Cvilíně nad Krnovem. Jeho historie sahá do sedmnáctého století. Na jihovýchodním okraji cvilínského kopce ve výšce 439 m.n.m. je vybudován chrám Panny Marie Sedmibolestné obklopen křížovou cestou. Celý komplex je význačným duchovním centrem Slezska. Poslední zastávku naplánovali organizátoři - zejména Majka Holečková -  v Krnově, městě se spoustou církevních i historických památek, ale i s příjemnými  kavárnami a cukrárnami. Na zpáteční cestě se v autobuse našla řada jubilantů i „nejubilantů“, kterým se připíjelo na zdraví, takže cesta domů utekla jako voda.Setkání lhoteckých seniorů  na zájezdě nebylo jejich poslední  podzimní akcí. Ještě koncem září se všichni setkali na Kuříně při opékání buřtů. A v pondělí 21. října zvou všechny od 15-ti hodin do pohostinství Pod Ořechem na tradiční Krmášovou zábavu.  

Přeshraniční spolupráce se vydařila

V září se konala poslední aktivita přeshraničního projektu pro děti, Poznej a chraň vše kolem nás, který připravily v rámci přeshraniční spolupráce obce Sihelné a Lhotka a byl financován z operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Projekt byl rozdělen do pěti aktivit, z nichž dvě probíhaly ve Lhotce a tři se konaly v oravské obci Sihelné. Hlavní náplní projektu bylo připomenout dětem, jak moc důležité je chránit přírodu, zdraví a životy nejen lidí, ale i zvířat a rostlin, aby přírodní dědictví zůstalo zachováno i pro další generace. Dvě aktivity byly věnovány lesu a přírodě, které připravili na slovenské straně odborníci z Oravské CHKO a ve Lhotce předseda mysliveckého sdružení pan Vladislav Borák a Martina Kubalová, která byla taktéž koordinátorem projektu na české straně.  Poutavé přednášky o zvířatech a rostlinách doplnily hry přímo v přírodě. Tři aktivity byly zaměřeny na požární problematiku, prevenci úrazů a poskytnutí první pomoci, které připravili hasiči ze Lhotky pod vedením Radka Závodného a Kamily Tkáčové, hasiči, zdravotníci a učitelé ze Sihelného.  Během těchto aktivit si děti zasoutěžily v požárním sportu, shlédly několik instruktážních videí i si vyzkoušely požární techniku v Sihelném. Velký dík patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli a věřím, že dětem přinesl mnoho zážitků i nových vědomostí.

Využijte pěkných podzimních dnů a udělejte si procházku na vrchol Ondřejníka, odkud jsou nádherné výhledy na okolní krajinu.


 

Stáhněte si aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko

Nová aplikace Mobilního Rozhlasu, která informuje, pomáhá a zachraňuje životy.

 

  Facebook

 Nastavení vašeho účtu

 

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní Rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.